reningsverk

Avloppsreningsverk Klargester System Biodisc, är i sitt grundutformning utformat för mekanisk- och biologisk avloppsvattenbehandling med kemisk behandling. System Biodisk är enkel att installera och har låg driftskostnad.

Slam som produceras i anläggningen lagras i försedimenteringen/slamavskiljaren och i slutsedimenteringen. Tömning av slam sker via slamtömningsfordon och beräknas till 1-4 ggr/år, beroende på anläggningens storlek och belastning.


Biosafe
Biosafe avloppsreningsverk är en ny generation av avloppsreningsverk för rening av hushållsavloppsvatten i ett kompakt system med tre separata steg i en enhetlig utformning.